کجایی ؟؟؟
توکه نیستی همه میخواهند
جای تورا پر کنند،
بیا
به همه بگو!!تو تکرار شدنی
نیستی جای"
تو جز باخودت پر نمیشود