صداےپاےرمضان
آرام آرام به گوش میرسد
دستهاےخالی‌مان
دستاویزدلهای پاکتان

مارادرروزهاےآخرشعبان
نه به بهاےلياقت
بلکه به رسم رفاقت
اول حلال وبعددعاکنید