ای زندگی! بردار
دست از امتحانم...
چیزی نه میدانم،
نه میخواهم بدانم