انصاف یعنی
اگه روزهای سخت رسید

روزهای خوب زندگیت
یادت بمونه انصاف یعنی

بدونی خدای روزهای سخت
همون خدای روزهای خوبه
منصف باشیم..
????????????????????????