نفرت، حسادت و خشم تنها در پیرامون وجودی توست. در عمیق ترین لایه های وجودت، تنها عشق است که خانه دارد.