افرادی را که در زندگیت هستند
ارزیابی کن ،
سپس آنها را بالا ببر
یا تنزل بده یا به رابطه خاتمه ببخش .
تو مدیر اجرایی زندگی خودت هستی