پائولو کوئیلو:
اگه میخوای موفق باشی،
یک قانون رو بهش توجه کن:
"به خودت دروغ نگو"