پذیرفتن اینکه اشتباه کرده اید
نشان دهنده این است که اکنون
عاقل تر از گذشته خود هستید★