باخودت کن
« امروز حالم عالی هست ، در لحظه ی
حال هستم و در حال جذب ارتعاشات
موفقیت و ثروت و سلامتی و عشق و
شادمانی هستم.»