گاهی خلوت دوست را بهم بريز
تا بداند كه تنها نيست
اين مرام ماست كه در وجود دوست خانه یی داشته باشيم
حتی به مساحت يك ياد