یک دم مرا به گوشه‌ی راحت
رها مکن
با من
تلاش کن
که بدانم نمرده‌ام...