‏دیری است
مثل ستاره ها، چمدانم را
از شوق ماهیان و تنهایی خودم
پرکرده ام، ولی
مهلت نمی دهند که مثل کبوتری
در شرم صبح پر بگشایمne