حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود:
در عجبم از مردمی که به دنبال دنیایی هستند که روز به روز از آن دورتر میشوند و غافلند از آخرتی که روز به روز به آن نزدیکتر میشوند …......
یاامیرالمومنین روحی فداک