از حضرت امیرالمومنین علیه السلام سوال کردند:

سنگین‌تر از آسمان چیست؟
فرمود: تهمت به انسان بی گناه

از زمین پهناورتر چیست؟
فرمود: دامنه حق که خدا همه جا هست و بر همه چیز مسلط است

از دریا پهناورتر چیست؟
فرمود: قلب انسان قانع

از سنگ سخت تر چیست؟
فرمود: قلب مردم منافق

از زمهریر سردتر چیست؟
فرمود: حاجت بردن پیش مردم بخیل

از زهر تلخ تر چیست؟
فرمود: صبر در برابر نادان ها

ارشاد القلوب ، ج۲ ، ص۲۷۰