کوچه های قلب من خالی تر از شبهای توست

واژه های شعر من غمگین تر از غمهای توست

گرچه پنداری که تنها میروی تا مرز شب

لیکن این چشمان خسته تا سحر همپای توست