بعضے
از حرف ها را
قـــــلب باید بڪَوید
بعضے از حـــــرف ها را
چشم یا دسٺ یا لب
دوستت دارم
ادعاے
ڪمے
نیسٺ
براے گفتنش
از تمام خودت مایع بزار