وقتی ڪه کنارم نیستی
من از ایـنجا صدایت میــڪنم .......
تو از آنـجا بغلم کن ........