گرفتارم جانم!
گرفتاریِ من با تمامِ آدمهای روی زمین فرق دارد
گرفتار چشمانی هستم که خودت،
از حال خوشش بی خبری...
گرفتاریِ من دوست داشتنی است..