آرامشی می‌خواهم
از جنس آغوش
و لبخندی که تمامِ
دلهره‌هایم را از یادم ببرد
تا نقش ببندد
در قاب زندگیم..