نگاه کن چقدر زیباتر شده ام
از بس که
دوست داشتنت به من می آید