تو كه نمیدانی!
چه كیفی دارد
بیاید كسی
كه همیشه دنبالش
بوده ای.