همین که قاصدکی را فوت کنی
تا عطر نفسهایت را
براز دلم بیاورد
کافیست ..