قسمت جالبی از متن کتاب تسخیر شدگان داستایوفسکی؛؛؛؛؛

هر "پرهیزکاری" گذشته ای دارد!!!!!.....

وهر "گناه کاری" آینده ای!!!!!.....

پس قضاوت نکن.........!!!
میدانم اگر:

قضاوت نادرستی در مورد کسی بکنم...
دنیا تمام تلاشش را میکند تا مرا در شرایط او قرار دهد...
تا به من ثابت کند...
در تاریکی همه ی ما شبیه یکدیگر یم...

محتاط باشیم، در "سرزنش "
و "قضاوت کردن "دیگران
وقتی ؛
نه از " دیروز او" خبر داریم،
نه از "فردای خودمان"