و تو چه می دانی
که روزهای تلخ پیر میکند
ای نیامده از راه.