می دوختم
زمین و زمان را به هم! اگر
می خواست او
به قدر سر سوزنی مرا..