عمری است
به دنبالِ توام،
نیست نشانی...
ای خوب تر از
خوب تر از خوب، کجایی؟!