خودم را بی تو دلخوش میکنم جانا
به هر نوعی
گَهی با اشکِ_جانفرسا،
گَهی لبخندِ_مصنوعی