بعضی کلمات هم نوشتنشان راحت است هم خواندنشان!
اما داشتنش مرد می خواهد؛
مثل "معرفت"