وای چه بارانی میاد خدا یا مرسی شاید خوشحالی برا بعضیا خوب نباشه اما درکل بازم شکر