دو فنجان قهوه سفارش می دهم
و بی محابا دست های
تو را می گیرم
راحت باش !
هیچ کس ما را نخواهد دید
اینجاکافه خیال من است...