یاد گرفتم که ارزش آدمها رو بر اساس

اینکه چقدر بهم اهمیت میدن درجه بندی

کنم .

نه بر اساس اینکه چقدر دلم براشون تنگ میشه