کنار تو هستم که یار تو هستم ....
که بیش از خودت بیقراره تو هستم .....h