چشمام تو چشماته ....
تو گریه میکنی و یا من زیر بارونم ....