پیش تو حاضرم از دنـــــــــــــــــــیا بگذرم .......
من دنیا اومدم تو رو ببینم و بـــــــــــــــــرم ......H