روزگار عجیبیست
آدمها
وقتی میخواهند به تو نزدیک شوند.
دروغ میگویند
وقتی میخواهند بروند
راست میگویند
و هرگز به یاد نمی اورند
تمام بودنشان
همان دروغ اولی بود
که به رویشان نیاوردی..