همه ی ما کسی را داریم
که بیشتر از همه دوستش داریم؛
این خوب است
بودنش
دیدنش
اصلا دوست داشتنش
حالِ آدم را جا می آورد‌؛
ولی بعضی هایمان
کسی را که نداریم
بیشتر از همه دوستش داریم ..!
این خوب نیست
ندیدنش
نداشتنش
حتی دوست داشتنش درد است ...