شكستن دل،
به شكستن استخوان دنده مى ماند؛
از بيرون همه چيز رو به راه است،
اما هر نفسى كه مى كشى،
دردى ست كه مى كشى..