بـــا تیشه ی خــیــال

تراشیـــده ام تو را

در هر بتی که ساخـــته ام

دیده ام تو را

از شعـر و استعـــاره و تشبـــیه ،

بــرتری

با هیچکس بـه جز تو نسنجیده ام