از بعثت او جهان جوان شد...

گیتی چو بهشت جاودان شد
این عید به اهل دین مبارک...

بر جمله مسلمین مبارک...