منم دوس دارم مثل مولانا به رفیقای دهن لقم بگم
دانی که چرا سِرّ نهان با تو نگویم؟
طوطی صفتی!
طاقت اسرار نداری …!
ولی معمولا میگم چیزی واسه گفتن نیست عزیزم وگرنه توخیلیم رازنگهداری????