عقیده میتونه عقیده من باشه
اما‌ حقیقت نمیتونه حقیقت من باشه
حقیقت متعلق به هیچکس نیست
بر سر عقیده‌ میجنگم‌ اما نه حقیقت