زنها گاهی وقتها حرف می زنند و می گویند، فقط برای اینکه شنیده شوند و حس کنند کسی هست که برایش مهم هستند... زنی که به سکوت می رسد کم توقع نیست، نمونه نیست، قانع نیست، به این نتیجه رسیده که حرف زدنش مساویست با قضاوت یا هیاهو...! هیچ گاه از سکوت ادامه دار یک زن خوشحال نباشید... زن ساکت، یا مُرده ایست در درون یا آتش زیر خاکستر