نُقطہ ضَغفِ ما دَر این دنیـا
تَرس اَز دَست دادن آنچه
ڪہ بہ آن وابَستہ شُدیم...