دیگر براۍ داشتن کسے

سماجت نمیڪنم...

پرنده اۍ ڪہ سهم من نباشد

برایش قفس هم بسازم میرود