به همه
باید احترام گذاشت
اما عشق را
باید
تقدیم کسی کرد
که لایقش است