تو

انتخاب مڹ نبودے؛

سرنوشتم بودے...

تنها انڪَیزه ے ماندنم؛

در ایڹ زندڪَی بی اعتبار ...