حالا چی؟ بوی تعفن گرفتیم. مثل آدمای مریض، توی خودمون داریم زجه میزنیم اما کسی نمیشنوه. یه روزم که مثل یه تیکه گوشت یخ زده خودمو رسوندم تو حموم.. بعدش بیاید جنازمو ببرید. مامان، یه روز بلند میگی دختر من شاعر از دنیا رفت.