جوانان تبریز در شب چهارشنبه سوری....
آخیر چرشنبز قوتلو اولسون...