سرد نیست
"اسفند" من
با "تو" گرم تر از"آتش"
چهارشنبه سوری ام می سوزم
در شرر "چشمانت"
با دیوانه ی
این "سوزی ام