ب من بگو دوست نداشتن مردی ک با تمام وجود دوستت داره چ حسی داره؟